Κανονισμός Λειτουργίας Ιστιοπλοϊκού Τμήματος

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Προπονητές είναι αυτοί που ορίζονται από την εκάστοτε διοίκηση του ομίλου. Οι προπονητές με την ένταξή τους στον όμιλο αποδέχονται τους κανόνες εσωτερικής λειτουργίας.

Συνεργάτες τους και υπεύθυνοι για την επίλυση προβλημάτων των προπονητικών τμημάτων εκ του Δ.Σ είναι ο Έφορος Ιστιοπλοΐας, και η Τεχνική Επιτροπή.

Στις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες τους συμπεριλαμβάνονται:

1. Είναι υπεύθυνοι για την έκδοση του προγράμματος προπονήσεων σε συνεργασία με τον εκάστοτε έφορο του τμήματος και την έγκρισή του από το Δ.Σ του ομίλου για εφαρμογή.

2. Είναι υπεύθυνοι για την τήρηση του προγράμματος προπονήσεων όσον αφορά τις ημέρες και ώρες αυτού και πρέπει να είναι απολύτως συνεπείς στα παραπάνω. Οι προπονήσεις πρέπει να εκτελούνται ανελλιπώς και οι εκάστοτε προπονητές θα πρέπει να είναι συνεργάσιμοι .Περιπτώσεις αδικαιολόγητης απουσίας χωρίς την έγκριση του Εφόρου αποκλείονται .

3. Είναι υπεύθυνοι για την μηνιαία έκδοση του παρουσιολόγιου προπονήσεων. Κατάσταση παρουσιών θα είναι μονίμως διαθέσιμη στη γραμματεία του ομίλου..

4. Είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση ετήσιου αγωνιστικού προγράμματος πριν την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου σε συνεργασία με τον Έφορο .Το παραπάνω θα προτείνεται για έγκριση από το Δ.Σ του ομίλου.

5. Είναι υπεύθυνοι για την πρόταση προς έγκριση για συμμετοχή σε έκτακτους αγώνες προετοιμασίας ή πρόκρισης και την κατάρτιση αντίστοιχου προγράμματος (προϋπολογισμός, συμμετοχές, διαμονή).

6. Είναι υπεύθυνοι για την συντήρηση και σωστή λειτουργία των σωστικών σκαφών του ομίλου ανά πάσα στιγμή. Δυσλειτουργίες και φθορές των παραπάνω θα πρέπει να αναφέρονται στους Εφόρους Ιστιοπλοΐας και Υλικού για την άμεση τακτοποίηση. Τα σωστικά σκάφη θα είναι μονίμως εφοδιασμένα με τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία και οι χειριστές θα φέρουν πάντα κινητό τηλέφωνο ή φορητό ασύρματο.

7. Οι προπονητές του ομίλου είναι οι χειριστές των φουσκωτών. Χειρισμός των σωστικών σκαφών από αθλητές, γονείς ή μη μέλη του ομίλου χωρίς προηγούμενη έγκριση του συμβουλίου απαγορεύεται , εκτός των περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης (διάσωσης). Συνοδοί των χειριστών προπονητών σε κατάσταση προπονήσεων ή αγώνων θα είναι αυτοί που ορίζει ο Έφορος με την σύμφωνη γνώμη του προπονητή και σκοπό την άμεση βοήθεια του προπονητή.

8. Είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Πριν από κάθε προπόνηση θα πρέπει να είναι ενήμεροι για την πρόβλεψη του καιρού, και να έχουν ελέγξει την κατάσταση των σωστικών σκαφών. Κατά τη χρήση των σκαφών επίσης θα πρέπει να παίρνουν όλες τις προβλεπόμενες και απαραίτητες προφυλάξεις (quick stop, κλπ).

9. Είναι υπεύθυνοι για την ευταξία και καλή συντήρηση των υποδομών του ομίλου που χρησιμοποιούν (σκάφη, αυτοκίνητο, τρέιλερ, αίθουσες κλπ) και της αποθήκης υλικού - σκαφών. Πάσα φθορά η απώλεια θα πρέπει να αναφέρεται στον αρμόδιο Έφορο.

10. Θα πρέπει να διαθέτουν κατάλογο του υλικού που έχουν στη διάθεση τους και να τον ενημερώνουν σε τακτική βάση με τις απώλειες, φθορές και τις αντικαταστάσεις.

11. Θα πρέπει να εισηγούνται στον αρμόδιο Έφορο με τεκμηριωμένο τρόπο την αγορά νέου υλικού προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες του τμήματος τους.

12. Θα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες που προκύπτουν σε άλλα τμήματα και κατά τη διάρκεια έκτακτων εκδηλώσεων (π.χ. αγώνων) του ομίλου, μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο κάθε φορά Έφορο.

13. Είναι υπεύθυνοι για τους αθλητές του τμήματος που προπονούν καθώς και για:

1) την διανομή ιδιωτικών και μη σκαφών και υλικού σύμφωνα με το παρουσιολόγιο προπονήσεων την αγωνιστική κατάσταση των αθλητών και τις καταστασεις αξιολόγησης, κατά την διάρκεια των προπονήσεων ή των αγώνων και σύμφωνα με τις εκάστοτε δυνατότητες του ομίλου.
2) Την συμβουλή αγοράς και χρήσης συγκεκριμένου εξοπλισμού σκαφών ή ρουχισμού εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο και εγκρίνεται από την διοίκηση.
3) την συνοδεία και επίβλεψη των αθλητών μέσα στην θάλασσα ή στην στεριά κατά την διάρκεια των προπονήσεων ή των αγώνων.
4) τη λίστα των αθλητών που θα συμμετέχουν σε οποιοδήποτε αγώνα σύμφωνα με το παρουσιολόγιο προπονήσεων την αγωνιστική αξιολόγηση και την έγκριση των γονέων τους εάν είναι ανήλικοι.
5) την τήρηση δελτίου προόδου και αξιολόγησης των αθλητών τους.
6) την προαγωγή των αθλητών σε αγωνιστικές ομάδες όταν αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις.

14. Θα πρέπει να είναι συνεργάσιμοι με τους γονείς των εκάστοτε αθλητών στα πλαίσια που ορίζουν οι εσωτερικοί κανονισμοί του ομίλου και να ενημερώνουν αυτούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οι προπονητές θα πρέπει να αφιερώνουν χρόνο για επίλυση επειγόντων προβλημάτων των αθλητών ή των γονέων αυτών μετά το τέλος της προπόνησης ή εάν είναι αναγκαίο πριν την έναρξη αυτής ή σε προγραμματισμένο ραντεβού με την παρουσία του Εφόρου ή κατα την μηνιαία συναντηση με τους γονεις.

15. Θα πρέπει να εκτελούν τις εντολές του Εφόρου και της εκάστοτε διοίκησης στα πλαίσια των αποφάσεων της διοίκησης ,των αρμοδιοτήτων τους, των εσωτερικών κανονισμών και των συμφωνηθέντων πριν την έναρξη εργασίας.

16. Θα πρέπει να προάγουν την ιδέα του αθλητισμού όπως αυτή προτείνεται από την εκάστοτε νομοθεσία του κράτους, τις εγκυκλίους της αρμόδιας ομοσπονδίας και το καταστατικό του ομίλου.

17. Θα πρέπει να προφυλάσσουν τα συμφέροντα του ομίλου και των εκάστοτε αθλητών τους προς τρίτους.


ΑΘΛΗΤΕΣ

Αθλητές του ομίλου είναι αυτοί που εγγράφονται συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο και έχουν εκδώσει δελτίο ταυτότητας αθλητή από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.

Οι αθλητές με την ένταξή τους στα αθλητικά τμήματα αποδέχονται τους κανόνες εσωτερικής λειτουργίας του ομίλου.

Αρμόδιος για την αναφορά και επίλυση προβλημάτων είναι ο εκάστοτε προπονητής με την υποχρέωση σε κάθε περίπτωση να αναφέρει ή και να προάγει το προς επίλυση πρόβλημα στον αρμόδιο Έφορο του, που θα το προωθήσει στο Δ.Σ εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

1. Οι αθλητές υποχρεούνται να τηρούν το πρόγραμμα προπονήσεων και αγώνων που περιλαμβάνονται. Ιδιαίτερα η συμμετοχή στους αγώνες που διοργανώνει ο όμιλος θεωρείται απολύτως υποχρεωτική.

2. Οι αθλητές υποχρεούνται να προσέρχονται εγκαίρως στις προπονήσεις και στους αγώνες, με τον απαραίτητο εξοπλισμό – ρουχισμό που ορίζει ο προπονητής.

3. Η μη έγκαιρη ειδοποίηση και η συνεχόμενη απουσία από τις προπονήσεις και τους αγώνες επιφέρει άμεσα την εξαίρεση του αθλητή από τα πλάνα και τον προγραμματισμό της ομάδας.

4. Προπόνηση αθλητού εκτός προγράμματος, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα του ομίλου και χωρίς την παρουσία προπονητού αποκλείεται..

5. Οι αθλητές υποχρεούνται να διατηρούν τον εξοπλισμό που τους παρέχεται ή διαθέτουν ,σε άριστη κατάσταση. Θα πρέπει να συντηρούν τον εξοπλισμό τους σύμφωνα με τις υποδείξεις του εκάστοτε προπονητή. Οι θέσεις των σκαφών και του εξοπλισμού, υποδεικνύονται από τον προπονητή και οι αθλητές θα πρέπει μετά την προπόνηση να φροντίζουν για την διευθέτησή τους.

6. Οι αθλητές υποχρεούνται να διατηρούν σε καλή κατάσταση τους χώρους του εντευκτηρίου και των αποδυτηρίων που χρησιμοποιούν.

7. Οι αθλητές θα πρέπει να μην χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα μηχανήματα ή εργαλεία του ομίλου χωρίς την σχετική άδεια από τον προπονητή ή τον Έφορο. Θα πρέπει να χρησιμοποιούν και να διατηρούν τους χώρους που τους παρέχονται στον όμιλο σε αρίστη κατάσταση καθ υπόδειξη του αρμοδίου προπονητή ή Εφόρου. Σε περιπτώσεις κατάχρησης ή αποδεδειγμένης φθοράς των παραπάνω μπορεί να επιβαρύνονται οι γονείς αυτών καθ υπόδειξη του αρμόδιου Εφόρου ή του Δ.Σ.

8. Οι αθλητές θα πρέπει να διατηρούν καλές σχέσεις με όλους τους συναθλητές τους και τα μέλη του ομίλου και να πειθαρχούν στις υποδείξεις των προπονητών Εφόρων και αρχηγών αποστολών κατά την διάρκεια της προσέλευσής τους στον όμιλο ,της προπόνησης ,των μαθημάτων και των αγώνων.

9. Θα πρέπει να έχουν ως στόχο τους την βελτίωση των δεξιοτήτων τους την προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους όπως αυτό προτείνεται από τους εκάστοτε κανονισμούς ιστιοπλοΐας και την επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει, αναδεικνύοντας τον όμιλο που αντιπροσωπεύουν.

10. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να προπονούνται ή να συμμετέχουν σε αγώνες , βάση του εκάστοτε προγράμματος μόνο με τον οριζόμενο από την διοίκηση προπονητή υπό την επίβλεψή και τις οδηγίες του και με συναθλητές από άλλα σωματεία ή εκτός έδρας μόνον εφόσον η διοίκηση το επιτρέπει. Περιπτώσεις προπονήσεων με ιδιωτικούς προπονητές και εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι επιτρέπονται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη προπονητή, εφόρου και απόφαση του Δ.Σ .

11. Θα πρέπει να προσκομίζουν στην αρχή κάθε περιόδου και το αργότερο εντός ενός μηνός οι ίδιοι ή οι γονείς τους ιατρική βεβαίωση από παιδίατρο, παθολόγο ή δημόσιο νοσοκομείο που να βεβαιώνει ότι είναι υγιείς.

12. Θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα θέματα που αφορούν την αθλητική δραστηριότητα τους με διακριτικότητα και να μην εκθέτουν τους συναθλητές τους, και τον όμιλο σε αρνητική δημοσιότητα ιδιαίτερα στο Internet.

13. Θα πρέπει να προφυλάσσουν τα συμφέροντα του ομίλου, συναθλητών, προπονητών και μελών του ομίλου τους προς τρίτους.

14. Οι αθλητές θα πρέπει να ζητούν άδεια από τους προπονητές τους για τυχών συμμετοχή τους σε προπόνηση άλλης ομάδας/κατηγορίας σκαφών.


ΓΟΝΕΙΣ

Οι γονείς των αθλητών αποτελούν έμμεσα μέλη του ομίλου και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κοινά και τις εσωτερικές δραστηριότητες του όπως ορίζονται από τη διοίκηση, τους εσωτερικούς κανονισμούς και το καταστατικό.

Οι γονείς με την ένταξη των παιδιών τους στον όμιλο αποδέχονται τους κανόνες εσωτερικής λειτουργίας του ομίλου, και οφείλουν να τους μεταδίδουν σε αυτά όταν είναι απαραίτητο.

1. Οι γονείς θα πρέπει να τακτοποιούν τις συνδρομές των αθλητών όπως αυτό έχει ορισθεί από την εκάστοτε διοίκηση.

2. Θα πρέπει να φροντίζουν για την έγκαιρη μεταφορά των αθλητών στην προπόνηση ή σε αγώνες εφόσον έχουν αναλάβει αυτή την υποχρέωση.

3. Θα πρέπει να φροντίζουν για την έγκαιρη ειδοποίηση προς τον προπονητή ή τον όμιλο σε περίπτωση μη προσέλευσης των αθλητών σε οποιονδήποτε προγραμματισμένο αγώνα ή προπόνηση.

4. Θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής ή συνοδείας στις αγωνιστικές δραστηριότητες όπως ορίζει ο προπονητής μαζί με τον εκάστοτε έφορο και την διοίκηση και όπως ορίζουν οι εσωτερικοί κανονισμοί ή ο προγραμματισμός κάθε αγωνιστικής αποστολής.

5. Θα πρέπει να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους από τους αρμόδιους προπονητές και την εκάστοτε διοίκηση σε προγραμματισμένες συγκεντρώσεις ή όταν θεωρούν ότι είναι αναγκαίο.

6. Θα πρέπει να συμμετέχουν ή να έχουν αναπληρωτή στις συγκεντρώσεις που καλούνται από τους προπονητές και την διοίκηση .

7. Θα πρέπει να είναι συνεργάσιμοι και να μην παρεμβαίνουν στο έργο του προπονητή ή των αθλητών κατά την διάρκεια προπονήσεων ή αγώνων στην στεριά ή στην θάλασσα.

8. Θα πρέπει να μην παρεμβαίνουν στο έργο του εκάστοτε εφόρου και της διοίκησης και να προσφέρουν πάσα δυνατή βοήθεια όταν αυτό ζητηθεί ή όταν μετά από δική τους προσφορά έχει εγκριθεί από το Δ.Σ.

9. Θα πρέπει να έχουν διακριτική παρουσία και να σέβονται τους υπόλοιπους αθλητές και γονείς καθώς και τα μέλη του ομίλου.

10. Θα πρέπει να σέβονται του χώρους του ομίλου και να τους χρησιμοποιούν με κατάλληλο τρόπο και όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς.

11. Θα πρέπει να αναφέρουν τυχόν προβλήματα παραλείψεις ή λάθη που αφορούν το αθλητικό τμήμα στους εκάστοτε προπονητές που είναι υποχρεωμένοι να το προωθήσουν στον Έφορο του τμήματος.Θα μπορούν να προσφέρουν βοήθεια σε κάθε εργασία με γνώμονα το γενικό συμφερον του τμήματος αλλά μόνο με την έγκριση προπονητή και Εφόρου.

12. Θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τον υπεύθυνο της κατηγορίας και τον προπονητή σε περίπτωση που το παιδί τους αντιμετωπίζει προβλήματα στον όμιλο ή σε άλλες δραστηριότητες του προκειμένου να αντιμετωπισθεί το ζήτημα.

13. Θα πρέπει να προφυλάσσουν τα συμφέροντα αθλητών, προπονητών και μελών του ομίλου προς τρίτους.