πρόσκληση για τη Β΄ Γενική Συνέλευση

Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου Κατερίνης την 12η Σεπτεμβρίου 2015 (Πρακτικό 19ο, 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης) και σύμφωνα με το καταστατικό του Ομίλου και τη σχετική νομοθεσία, καλούνται τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου Κατερίνης σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 28η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00΄, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Παραλία Πιερίας (τέρμα οδού Αγίου Νικολάου.)

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής της Γενικής Συνέλευσης είναι τα ακόλουθα:

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης και Γραμματείας.
2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού χρήσης έτους 2015
3. Προϋπολογισμός χρήσης έτους 2016.
4. Έγκριση ή μη Προϋπολογισμού χρήσης έτους 2016.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η εν λόγω Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση, την ίδια μέρα (Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015) και ώρα 17.30΄, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή η Γ.Σ. θα βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Για τη διευκόλυνση των μελών και σύμφωνα με το καταστατικό, δικαίωμα παρουσίας και ψήφου στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης έχουν τα μέλη που τυγχάνουν ταμειακώς τακτοποιημένα.

Με τιμή

Ο
Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ

Η
Γ. Γραμματέας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

 

Η Πρόσκληση για τη Β΄ Γενική Συνέλευση σε μορφή pdf εδώ