1966

Στη Γενική Συνέλευση της 23 Φεβρουαρίου του 1966 τροποποιείται για το λόγο αυτό το καταστατικό και αποφασίζονται τα εξής: «Η επωνυμία έχουσα ως εξής: Σύνδεσμος Ερασιτεχνών Αλιέων Πιερίας και συγκεκομμένως Σ.Ε.Α.Π., τροποποιείται ως εξής: Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων και Ναυτικών Θαλάσσιων Αθλημάτων Νομού Πιερίας και συγκεκομμένως Σ.Ε.Α.Ν.Θ.Α.Ν.Π.»...

Παράλληλα, αποφασίζεται: «το άρθρον 4 έχον ούτω: Σκοπός του Συνδέσμου είναι η ανάπτυξις και διάδοσις του ενδιαφέροντος και της αγάπης του κοινού προς την αλιείαν, η επιστημονική και πρακτική έρευνα και μελέτη αυτής, η διάδοσις νέων μεθόδων αλιείας των ερασιτεχνών, η προστασία και ανάπτυξις του θαλασσίου πλούτου της περιοχής, η μελέτη της υδροβίου ζωής και η διάδοσις του θαλασσίου σπορ ως μέσου ψυχαγωγίας, τροποποιείται ως εξής: Σκοπός του Συλλόγου είναι η ανάπτυξις και διάδοσις του ενδιαφέροντος και της αγάπης του κοινού προς την αλιείαν, η επιστημονική και πρακτική έρευνα και μελέτη αυτής, η διάδοσις νέων μεθόδων αλιείας των ερασιτεχνών, η προστασία και ανάπτυξις του θαλασσίου πλούτου της περιοχής, η μελέτη της υδροβίου ζωής και η διάδοσις του θαλασσίου σπορ ως μέσου ψυχαγωγίας, η επίδοσις των μελών αυτού εις τα παντός είδους ναυτικά γυμνάσματα, αθλήματα και ασκήσεις (κολύμβηση, κωπηλασία, ιστιοπλοία, υποβρύχια δραστηριότις, γουώτερ πόλο, θαλάσσιαι υποβρύχιαι καταδύσεις διά σκαφάνδρων κλπ.), η διάδοσις και καλλιέργεια των θαλασσίων εν γένει αγωνισμάτων εις την νεολαίαν του Νομού Πιερίας και η συμμετοχή του Συλλόγου εις διασυλλογικούς και πανελληνίους αγώνας πρωταθλήματος». Το Νοέμβριο του 1966 αποφασίζεται και νέα τροποποίηση του καταστατικού για τον ίδιο λόγο (8 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης, 7 Νοεμβρίου 1966). Έτσι, στη σφραγίδα και την επίσημη αλληλογραφία του Συνδέσμου αναφέρεται πλέον «Σύνδεσμος Ερασιτεχνών Αλιέων – Ναυτικών Θαλασσίων Αθλημάτων Νομού Πιερίας»,με έμβλημα και πάλι τον Άγιο Νικόλαο.

Οι προσπάθειες του Συνδέσμου για την απόκτηση παραθαλάσσιας έκτασης καρποφορούν και τον Οκτώβριο του 1966 παραχωρείται από την Τοπική Γεωργική Υπηρεσία έκταση τεσσάρων (4) στρεμμάτων στην Παραλία Κατερίνης. Το επόμενο βήμα ήταν η οριστική παραχώρηση της εκτάσεως από το Υπουργείο Γεωργίας.

Εκείνη τη χρονιά γίνεται και η πρώτη επίσημη πρόταση για μετονομασία του Συνδέσμου σε Ναυτικό Όμιλο Κατερίνης από το μέλος του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης κ. Κολλάρο Ελευθέριο (Ταγματάρχης Στρατολογικού και αργότερα Υποστράτηγος). Η πρόταση συμπεριλάμβανε τη μετονομασία, αλλαγή καταστατικού, κατασκευή ναυταθλητικών εγκαταστάσεων και αγορά αντιστοίχου υλικού (14 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, 20 Οκτωβρίου 1966). Παράλληλα, με την υπ. αριθμ. 3118/1966 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης αναγνωρίσθηκε το Σωματείο με την επωνυμία «Ναυτικός Όμιλος Κατερίνης» και γράφθηκε στα βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Κατερίνης με αύξοντα αριθμό 3/1967. Τέλος, στο 17 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 8 Φεβρουαρίου 1967, ο «Σύνδεσμος Ερασιτεχνών Αλιέων Πιερίας (Σ.Ε.Α.Π.)» αναφέρεται πλέον ως «Ναυτικός Όμιλος Κατερίνης (Ν.Ο.ΚΑΤ.)». Η σφραγίδα του Ομίλου έχει πλέον στο κέντρο δύο (2) άγκυρες διασταυρωμένες και περιμετρικά είναι γραμμένη η επωνυμία «Ναυτικός Όμιλος Κατερίνης».